• 18/04/2022
 • Quản lý bán hàng
 • Tính giá thành sản phẩm là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ các khoản hao phí. Vậy có những cách tính giá thành như thế nào và quy trình tính giá thành như thế nào? Nội dung bài dưới đây sẽ đề cập chi tiết và ví dụ minh họa cụ thể.


  Xem thêm bài viết liên quan:


   

  1. Giá thành sản xuất là gì?

   

  Giá thành sản xuất của sản phẩm là chi phí sản xuất tính cho một khối lượng hoặc một đơn vị sản phẩm do doanh nghiệp sản xuất đã hoàn thành trong điều kiện công suất bình thường.

  Lưu ý, giá thành sản xuất chỉ tính đến các chi phí để tạo ra sản phẩm đó, các chi phí khác như chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp thì không tính vào giá thành sản phẩm

   

  2. Trình tự tính giá thành sản phẩm

   

  Đầy đủ cách tính giá thành sản phẩm – có bài tập ví dụ chi tiết

  Các bước tính giá thành

   

  Chú thích:

  (1) Tập hợp chi phí sản xuất (xác định chi phí dở dang đầu kỳ, chi phí phát sinh trong kỳ, chi phí sản xuất dở dang cuối kì) 

  (2) Xác định sản lượng để phân bổ: Qđk + Qsx = Qht + Qck

  (3) Chọn phương pháp tính giá thành

  (4) Lập bảng tính giá thành

  Tính giá thành sản phẩm được coi là một trong những nghiệp vụ khó nhất của kế toán. Tuy nhiên hiện nay, đã cung cấp được công cụ tự động tập hợp, phân bổ chi phí và tính giá thành tự động, giúp kế toán tiết kiệm rất nhiều thời gian và công sức.

   

  3. Các cách tính giá thành sản phẩm

   

  Đầy đủ cách tính giá thành sản phẩm – có bài tập ví dụ chi tiết

  Phương pháp tính giá thành sản phẩm

   

  Trong bài viết này, chúng tôi giới thiệu 5 phương pháp tính giá thành sản phẩm. Ba cách tính giá thành sản phẩm đầu tiên thuộc nhóm phương pháp tính giá thành sản phẩm cơ bản.

   

  Cách 1: Phương pháp tính giá thành trực tiếp

   

  Ví dụ: Khai thác điện, nước, than, quặng, vận tải (chở hàng hóa, chở khách,…),…

   

  Z = Dđk + C – Dck và z = Z/Qht

  Trong đó:  

   

  Ví dụ minh họa: 

  Trong tháng 9/N, các chi phí phát sinh tập hợp liên quan đến quy trình sản xuất duy nhất sản phẩm A bao gồm: (ĐVT:1.000đ)

   

  Khoản mục chi phí Phát sinh
  Nguyên vật liệu trực tiếp 200.000
  Nhân công trực tiếp 40.000
  Sản xuất chung 60.000

   

  Doanh nghiệp không có sản phẩm dở dang đầu kỳ, cuối kỳ. Trong kỳ toàn bộ 100 sản phẩm A hoàn thành được nhập kho. Tính giá thành sản phẩm A. 

  Đáp án: (ĐVT:1.000đ)

  Từ phương trình tính tổng giá thành, ta có phương trình sản xuất sau: 

  Dđk + C = Z + Dck

  Do đó: Tổng giá thành (Z) = 0 + (200.000+40.000+60.000) – 0 = 300.000

  Giá thành đơn vị (z) = 300.000/100 = 3.000

   

  Cách 2: Tính giá thành sản phẩm theo hệ số

   

   

  Ví dụ: Hóa chất, nuôi bò sữa (Sữa chua, sữa thanh trùng, sữa tiệt trùng,…),… 

   

  Đầy đủ cách tính giá thành sản phẩm – có bài tập ví dụ chi tiết

  Đầy đủ cách tính giá thành sản phẩm – có bài tập ví dụ chi tiết

   

  zi = Zi/Qi

  Trong đó: 

   

  Ví dụ minh họa: 

  DN XY có quy trình sản xuất công nghệ đơn giản, khép kín. Sản phẩm của quy trình công nghệ là hai sản phẩm X, Y. Doanh nghiệp đã xác định hệ số giá thành sản phẩm X là 1. sản phẩm Y là 1.2. Chi phí sản xuất dở dang đầu kỳ và phát sinh trong kỳ như sau: Đơn vị tính: 1.000đ

   

  Khoản mục chi phí Dở dang đầu kỳ Phát sinh
  Nguyên vật liệu trực tiếp 9.000 120.000
  Nhân công trực tiếp 2.000 16.000
  Sản xuất chung 3.000 20.000

   

  Cuối kỳ hoàn thành 90 sản phẩm X, 10 sản phẩm X dở dang mức chế biến hoàn thành 50%, 60 sản phẩm Y, 10 sản phẩm Y dở dang mức chế biến hoàn thành 50%.Yêu cầu: Tính giá thành sản phẩm X, Y theo từng khoản mục. Chi phí nguyên vật liệu phát sinh 1 lần từ đầu quy trình công nghệ. Các chi phí khác phát sinh dần.

  Đáp án: Xác định sản lượng theo sản phẩm tiêu chuẩn. 

   

  Do xác định được tỉ lệ hoàn thành tương đương, sản phẩm dở dang phải đánh giá theo tỷ lệ hoàn thành tương đương – phương pháp bình quân

  Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ: 

   

  Xác định giá thành sản phẩm tiêu chuẩn trong kỳ và quy đổi để tính giá thành sản phẩm thực tế

   

  Sản lượng: 162 sản phẩm tiêu chuẩn

   

  Khoản mục chi phí Dở dang đầu kỳ Chi phí sản xuất trong kỳ Dở dang cuối kỳ Tổng Giá thành sản phẩm tiêu chuẩn Giá thành đơn vị sản phẩm tiêu chuẩn Giá thành đơn vị sản phẩm X (hệ số =1) Tổng giá thành sản phẩm X (90 Sản phẩm) Giá thành đơn vị sản phẩm Y (hệ số =1.2) Tổng giá thành sản phẩm Y (60 Sản phẩm)
  Nguyên vật liệu trực tiếp 9.000 120.000 15.424 113.576 701 701 63.098 841 50.478
  Nhân công trực tiếp 2.000 16.000 1.144 16.856 104 104 9.364 125 7.492
  Sản xuất chung 3.000 20.000 1.462 21.538 133 133 11.966 160 9.572
  Cộng 14.000 156.000 18.030 151.970 938 938 84.428 1.126 67.542

   

  Cách 3: Tính giá thành sản phẩm theo tỷ lệ

   

  Ví dụ: sản xuất thép, ống nước, sản xuất quần áo, gạch ngói,…

   

  Đầy đủ cách tính giá thành sản phẩm – có bài tập ví dụ chi tiết

   

  zi = Zi/Qi

  Trong đó: 

   

  Ví dụ minh họa: 

  Tại Doanh nghiệp XYZ, sản xuất nhóm sản phẩm sắt theo 2 quy cách khác nhau là X1 và X2. Chi phí sản xuất dở dang đầu kỳ và cuối kỳ không đáng kể nên doanh nghiệp không đánh giá sản phẩm dở dang. Chi phí sản xuất thực tế trong kỳ đã tập hợp được gồm: (ĐVT: 1.000đ)

   

  Khoản mục chi phí Dở dang đầu kỳ Phát sinh trong kỳ
  Nguyên vật liệu trực tiếp 0 291.500
  Nhân công trực tiếp 0 38.400
  Sản xuất chung 0 25.600

   

  Kết quả sản xuất được 100 sản phẩm X1 và 110 sản phẩm X2

  Giá thành kế hoạch đơn vị của từng quy cách được DN xây dựng như sau:

   

  Khoản mục chi phí Sản phẩm X1 Sản phẩm X2
  Nguyên vật liệu trực tiếp 1.000 1.500
  Nhân công trực tiếp 100 200
  Sản xuất chung 100 200

   

  Tính giá thành sản xuất của X1 và X2 trong kỳ?

  Đáp án: 

   

  Khoản mục chi phí Giá thành kế hoạch X1 Giá thành kế hoạch X2 Tổng giá thành kế hoạch Tổng giá thành thực tế Tỷ lệ phân bổ
  Nguyên vật liệu trực tiếp 100.000 165.000 265.000 291.500 1,1
  Nhân công trực tiếp 10.000 22.000 32.000 38.400 1,2
  Sản xuất chung 10.000 22.000 32.000 25.600 0,8

   

   

  Với Sản phẩm X1: 100

   

  Khoản mục chi phí Giá thành kế hoạch X1 Tỉ lệ  phân bổ Giá thành X1 Giá thành đơn vị X1
  Nguyên vật liệu trực tiếp 165.000 1,1 181.500 1.650
  Nhân công trực tiếp 22.000 1,2 26.400 240
  Sản xuất chung 22.000 0,8 17.600 160

   

  Sản phẩm X2: 110 

   

  Khoản mục chi phí Giá thành kế hoạch X1 Tỉ lệ phân bổ Giá thành X1 Giá thành đơn vị X1
  Nguyên vật liệu trực tiếp 165.000 1,1 181.500 1.650
  Nhân công trực tiếp 22.000 1,2 26.400 240
  Sản xuất chung 22.000 0,8 17.600 160

   

  Tiếp theo, chúng ta cùng tìm hiểu về các cách tính giá thành có phân bước.

   

  Cách 4: Tính giá thành sản phẩm phân bước giá thành nửa thành phẩm

   

  GĐ1:

  ZNTP(1) = Dđk(1) + C(1) – Dck(1)

  z(1) = ZNTP(1)/Q(1)

  GĐ2:

  ZNTP(2) = Dđk(2) + ZNTP(1) + C(2)- Dck(2)

  z(2) = ZNTP(2)/Q(2)

  GĐ(n):

  Ztp = Dđk(n) + (ZNTP(n-1) + C(n)) – Dck(n)

  ztp = Ztp/Qtp

  Trong đó:

   

  Đầy đủ cách tính giá thành sản phẩm – có bài tập ví dụ chi tiết

   Giai đoạn phân bước giá thành nửa thành phẩm

   

  Ví dụ minh họa: 

  Doanh nghiệp A sản xuất sản phẩm B trải qua 2 phân xưởng chế biến liên tục: phân xưởng 1 và phân xưởng 2. Trích một số tài liệu trong tháng 1/N:

  (ĐVT:1.000đ)

   

  Khoản mục chi phí Phân xưởng 1 Phân xưởng 2
  Nguyên vật liệu trực tiếp 300.000 0
  Nhân công trực tiếp 50.000 5.000
  Sản xuất chung 50.000 5.000

   

   

  Phân xưởng 2 nhận 100 nửa thành phẩm phân xưởng 1 chuyển sang tiếp tục chế biến hoàn thành nhập kho 90 thành phẩm B còn 10 sản phẩm dở dang

  Biết rằng: Chi phí nguyên vật liệu bỏ vào 1 lần từ đầu quy trình, các chi phí khác phát sinh dần. Sản phẩm dở dang được đánh giá theo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp và theo giá thành nửa thành phẩm giai đoạn trước chuyển sang

  Yêu cầu: Tính giá thành nửa thành phẩm và thành phẩm theo phương pháp tính giá thành phân bước có tính giá thành nửa thành phẩm?

  Đáp án:  (ĐVT:1.000đ)

  Phương trình sản lượng theo phương pháp bình quân, phân bổ chi phí theo sản lượng đầu ra: 100 (Qht) + 20 (Qdck)

  Do không xác định được tỉ lệ hoàn thành tương đương, sản phẩm dở dang phải đánh giá theo giá Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

  Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp = (0+300.000)/(100+20) x 20=50.000

  Xác định giá thành nửa thành phẩm giai đoạn 1 trong kỳ

  Số lượng nửa thành phẩm: 100

   

  Khoản mục chi phí Dở đầu kỳ Phát sinh trong kỳ Dở cuối kỳ Tổng giá thành Giá thành đơn vị
  Nguyên vật liệu trực tiếp 0 300.000 50.000 250.000 2.500
  Nhân công trực tiếp 0 50.000 0 50.000 500
  Sản xuất chung 0 50.000 0 50.000 500
  Cộng 0 400.000 50.000 350.000 3.500

   

  Phương trình sản lượng theo phương pháp bình quân, phân bổ chi phí theo sản lượng đầu ra: 90 (Qht) + 10 (Qdck)

  Do không xác định được tỉ lệ hoàn thành tương đương, sản phẩm dở dang phải đánh theo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

  Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp * = (0+350.000)/(90+10) x 10=35.000

  Trong chi phí nguyên vật liệu trực tiếp là giá thành nửa thành phẩm giai đoạn 1 chuyển sang, bao gồm:

  Xác định giá thành sản phẩm giai đoạn 2 trong kỳ

   

  Khoản mục chi phí Dở dang đầu kỳ Giá thành phát sinh GĐ1 Giá thành phát sinh GĐ2 Tổng giá thành phát sinh Dở dang đầu kỳ (giai đoạn 1) Dở dang cuối kỳ (giai đoạn 2) Dở dang cuối kỳ Tổng giá thành Giá thành đơn vị
  Nguyên vật liệu trực tiếp 0 250.000   250.000 25.000 0 25.000 225.000 2.500
  Nhân công trực tiếp 0 50.000 5.000 55.000 5.000 0 5.000 50.000 556
  Sản xuất chung   50.000 5.000 55.000 5.000 0 5.000 50.000 556
  Cộng 0 350.000 10.000 360.000 35.000 0 35.000 325.000 3.612

   

  Số lượng thành phẩm: 90 

   

  Cách 5: Tính giá thành sản phẩm kết chuyển song song

   

   

  Ctp(i) = (Dđk(i)+C(i)(Qtp(i)+Qck(i)) x Qtp(i)

  Qtp(i) = Qtp(i) x Hi

  Trong đó:

   

  Đầy đủ cách tính giá thành sản phẩm – có bài tập ví dụ chi tiết

  Phương pháp tính giá thành kết chuyển song song

   

  Ví dụ minh họa: Doanh nghiệp B sản xuất sản phẩm A lần lượt qua 2 giai đoạn chế biến liên tục. Trong tháng 1/N có các tài liệu sau:

   

  Khoản mục chi phí Phân xưởng 1 Phân xưởng 2
  Nguyên vật liệu trực tiếp 4.000.000 0
  Nhân công trực tiếp 504.000 634.000
  Sản xuất chung 1.000.000 1.000.000

   

   

  Phân xưởng 2 nhận 90 nửa thành phẩm phân xưởng 1 chuyển sang tiếp tục chế biến hoàn thành nhập kho 80 thành phẩm A, còn 10 sản phẩm dở dang mức độ hoàn thành 60%.

  Biết rằng: Chi phí nguyên vật liệu bỏ vào 1 lần từ đầu quy trình công nghệ, các chi phí khác phát sinh dần dần. Sản phẩm dở dang được đánh giá theo Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

  Yêu cầu: Hãy tính giá thành thành phẩm theo phương pháp tính giá thành phân bước không tính giá thành nửa thành phẩm

  Đáp án: (ĐVT: 1.000đ)

  Tính giá trị chi phí ở giai đoạn 1 kết chuyển thẳng vào sản phẩm

  Xác định phương trình sản lượng theo phương pháp bình quân, phân bổ chi phí theo sản lượng   đầu ra: 90 (Qht) + 10 (Qdck x 60%).

  Tính chi phí sản xuất giai đoạn 1 nằm trong 80 thành phẩm hoàn thành:

   

  Tính giá trị chi phí ở giai đoạn 2 kết chuyển thẳng vào sản phẩm cuối cùng

  Xác định phương trình sản lượng theo phương pháp bình quân, phân bổ chi phí theo sản lượng  đầu ra: 80 (Qht) + 10 (Qdck x 60%).

  Cộng tất cả chi phí ở các giai đoạn kết chuyển vào thành phẩm để tính ra giá thành

   

  Đầy đủ cách tính giá thành sản phẩm – có bài tập ví dụ chi tiết

   

  4. Giá thành sản phẩm có ý nghĩa thế nào ?

   

  Giá thành là một trong những yếu tố quan trọng để xác định chi phí đầu vào, căn cứ quan trọng để tính giá bán và xác định hiệu quả kinh tế của hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, góp phần làm căn cứ để tính thuế và các nghĩa vụ tài chính với nhà nước.

  Dễ dàng thấy được tính giá thành là một nghiệp vụ kế toán khó nên kế toán doanh nghiệp thường xuyên gặp khó khăn khi thực hiện nghiệp vụ này. Hiện nay, đa phần các doanh nghiệp đều sử dụng phần mềm kế toán để hỗ trợ quá trình làm việc. 

  3 ưu điểm nổi bật của phân hệ giá thành trên phần mềm kế toán online bao gồm:

   

  Ban Biên Tập 1BOSS

  Các phần mềm kế toán miễn phí dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ.

   

  1BOSS cung cấp gói các giải pháp toàn diện kết hợp bởi sự hiểu biết tinh thông trong quản lý và điều hành. Kết hợp cùng kinh nghiệm triển khai và ứng dụng từ những best practice từ các doanh nghiệp đầu ngành. Với công nghệ hiện đại, giao diện thân thiện, kích hoạt và dùng ngay với chi phí vô cùng hợp lý. Được nghiên cứu và thiết kế và tham vấn chuyên sâu, ứng dụng các khoa học, nghệ thuật hiện đại. 

  Giải pháp quản lý doanh nghiệp 4.0 của 1BOSS gồm có:  

   

  Các phần mềm kế toán miễn phí dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ.

  Bài viết khác
  Phần mềm quản lý bán hàng tốt nhất hiện nay
  Phần mềm quản lý bán hàng tốt nhất hiện nay
  • 10/08/2023

  Tăng trưởng doanh số bán hàng với phần mềm quản lý bán hàng tốt nhất hiện nay. Từ tích hợp đa kênh đến giao diện thân thiện, tính năng quản lý tồn kho chính xác, tùy chỉnh linh hoạt, và khả năng bảo mật dữ liệu, bài viết này sẽ đưa bạn vào thế giới của những ưu điểm mà phần mềm quản lý bán hàng hàng đầu mang lại. Không chỉ giúp tối ưu hóa quy trình kinh doanh, mà còn thúc đẩy sự tương tác và tin cậy từ phía khách hàng.

  Ngăn chặn xung đột với giải pháp đặc thù ngành Thương mại-Phân phối
  Ngăn chặn xung đột với giải pháp đặc thù ngành Thương mại-Phân phối
  • 25/07/2023

  Việc quản lý kênh phân phối hiệu quả đóng vai trò quan trọng trong sự thành công của bất kỳ doanh nghiệp nào. Tuy nhiên, khi hoạt động của doanh nghiệp phát triển và mở rộng, xung đột trong quản lý kênh phân phối là một rủi ro không thể tránh khỏi. Những xung đột này có thể gây tổn hại nghiêm trọng đến sự uy tín của thương hiệu, giảm hiệu suất kinh doanh và làm mất lòng khách hàng. Trong bài viết này, hãy cùng 1BOSS tìm hiểu về cách ngăn chặn xung đột kênh phân phối và giải pháp quản trị doanh nghiệp toàn diện đặc thù ngành Thương mại - Phân phối để đạt được sự hiệu quả tối đa trong quản lý.

   

  Tổ chức và quản lý phân phối hiệu quả với phần mềm quản lý kênh phân phối
  Tổ chức và quản lý phân phối hiệu quả với phần mềm quản lý kênh phân phối
  • 13/07/2023

  Với sự phát triển của công nghệ, việc sử dụng phần mềm quản lý kênh phân phối trở thành xu hướng đang được nhiều doanh nghiệp áp dụng để tối ưu hóa hoạt động phân phối. Theo thống kê của Forbes, hơn 60% doanh nghiệp đã áp dụng phần mềm quản lý kênh phân phối và đạt được nhiều thành công đáng kể.

   

  Thích ứng xu hướng tiêu dùng mới với phần mềm CRM
  Thích ứng xu hướng tiêu dùng mới với phần mềm CRM
  • 06/06/2023

  Trong bối cảnh thị trường ngày càng cạnh tranh gay gắt, việc thích ứng với xu hướng tiêu dùng mới là yếu tố vô cùng quan trọng để các doanh nghiệp có thể giữ vững và phát triển thương hiệu của mình. Trong bài viết này, chúng ta hãy cùng 1BOSS tìm hiểu về xu hướng tiêu dùng thay đổi và cách mà các doanh nghiệp có thể thích ứng với những thay đổi đó với phần mềm CRM.

   

  Vượt qua thách thức nhờ lợi ích của phần mềm quản lý chuỗi cửa hàng
  Vượt qua thách thức nhờ lợi ích của phần mềm quản lý chuỗi cửa hàng
  • 05/05/2023

  Kinh doanh cửa hàng đòi hỏi người quản lý phải luôn đối mặt với những thách thức khó khăn. Trong đó, việc quản lý và vận hành hệ thống cửa hàng một cách hiệu quả và hiệu suất cao là yếu tố quan trọng nhất. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn chưa nhận thấy tầm quan trọng của phần mềm quản lý chuỗi cửa hàng và đang gặp rất nhiều khó khăn khi không có phần mềm này. Bài viết này sẽ trình bày về thách thức khi hoạt động kinh doanh không có phần mềm quản lý chuỗi cửa hàng, lợi ích của phần mềm quản lý chuỗi cửa hàng và giải pháp cho doanh nghiệp.

   

  ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN

  Để lại email của bạn chúng tôi sẽ gửi đến cho bạn các thông tin chuyên mục hấp dẫn

  Chọn chuyên mục
  Tăng trưởng vượt bậc - Xây dựng lợi thế cạnh tranh riêng cùng 1BOSS
  Đăng ký Trải nghiệm ngay

  Vui lòng điền các thông tin dưới đây. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h làm việc

  • Điện thoại: 0345 948 949
   Hotline: 0345 913 913
  • Địa chỉ: Tòa nhà JVPE, CVPM Quang Trung, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
  Chọn giải pháp / sản phẩm
  Giải pháp
  Sản phẩm
  Đăng ký trải nghiệm 1boss

  Vui lòng điền các thông tin dưới đây. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h làm việc

  • Điện thoại: 0345 948 949
   Hotline: 0345 913 913
  • Địa chỉ: Tòa nhà JVPE, CVPM Quang Trung, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
  Thiết lập thông tin trải nghiệm
  Chọn giải pháp / sản phẩm
  Giải pháp
  Sản phẩm
  .1boss.vn