• 28/04/2022
 • Quản lý kế toán
 • Những kỹ năng nghiệp vụ kế toán cơ bản cần có ở một nhân viên kế toán là gì? Những người mới vào nghề cần có những kinh nghiệm nào? Cùng 1BOSS tìm hiểu chi tiết qua bài viêt sau.

  Mục lục bài viết

  Xem thêm một số bài viết liên quan:


   

  Các nghiệp vụ kế toán cơ bản mà kế toán viên thường gặp

   

  1. Nghiệp vụ kế toán trong mua hàng

   

  Nợ TK 152, 153, 155, 156, 211, 641, 642…: Giá mua chưa bao gồm thuế GTGT

  Nợ TK 1331: Thuế GTGT mua vào

  Có TK 111, 112, 331: Tổng giá trị thanh toán theo hóa đơn Khi thanh toán công nợ kỳ trước (trả trước tiền hàng) cho NCC:

  Nợ TK 331: Số tiền trả trước cho nhà cung cấp

  Có TK 111, 112

   

   2. Nghiệp vụ kế toán trong bán hàng

   

  a. Các lưu ý khi bán hàng cho khách

   

  Nợ TK 632: Giá vốn hàng bán

  Có TK 156 Doanh thu bán hàng

  Nợ TK 111, 112, 131: Tổng giá trị thanh toán theo hóa đơn

  Có TK 511: Doanh thu theo giá bán chưa gồm thuế GTGT

  Có TK 3331: Thuế GTGT bán ra

   

  b. Lưu ý khi thu công nợ của khách hàng

   

   

  c.  Quy định khi ngân hàng trả lãi cho công ty

   

   

  d. Lưu ý về các loại chi phí khác (phí sao kê, dịch vụ)

   

   

  e. Lưu ý khi về quy định trả lãi cho ngân hàng khi doanh nghiệp đi vay

   

   

  f. Quy định khi thu vốn của các cổ đông

   

   

  Nghiệp vụ kế toán cơ bản

  Nghiệp vụ kế toán cơ bản

   

  Nghiệp vụ kế toán khi tính tài sản cố định

   

  Công thức xác định nguyên giá của TSCĐ như sau:

  Xác định nguyên giá của TSCĐ = Giá mua ghi trên hóa đơn chưa gồm VAT+ Chi phí liên quan (Vận chuyển, bốc đỡ, lắp đặt…) + Thuế nhập khẩu (nếu có) – các khoản giảm trừ (Chiết khấu thương mại, giảm giá, hàng bán bị trả lại)

   

  1. Nghiệp vụ kế toán trong mua tài sản cố định

   

  Lưu ý:

   

  2. Nghiệp vụ kế toán khi tính khấu hao TSCĐ hàng tháng 

   

   

  3. Nghiệp vụ kế toán trong quá trình sử dụng TSCĐ

   

   Xóa sổ 

   Giá thỏa thuận

   Trường hợp có tân trang sửa chữa trước khi thanh lý

   

  Nghiệp vụ kế toán khi tính chi phí sản phẩm

   

  Để xác định nguyên giá của CCDC và NVL, kế toán thực hiện theo công thức dưới đây:

  Nguyên giá của CCDC, NVL = Giá mua ghi trên hóa đơn chưa gồm VAT + Chi phí liên quan (vận chuyển, bốc đỡ, lắp đặt…) + Thuế nhập khẩu, TTĐB (  Nếu có ) – các khoản giảm trừ (CKTM, giảm giá, hàng bán bị trả lại)

   

  1. Phương pháp kế toán khi xuất kho 

   

  a. Phương pháp kế toán bình quân cả kỳ dự trữ

   

  Giá thực tế nguyên vật liệu, hàng hoá xuất dùng = Số lượng xuất dùng x Giá đơn vị bình quân

   Phương pháp giá bình quân cả kỳ dự trữ:

  Đơn giá bình quân của cả kỳ dự trữ = (Giá thực tế tồn đầu kỳ + Nhập trong kỳ) / (Số lượng tồn đầu kỳ + Nhập trong kỳ)

  Ví dụ:

  Tồn đầu kỳ NVL A: 4000 kg đơn giá 2000đ/kg. Nhập trong kỳ NVL A: 5000kg đơn giá 1500đ/kg

  Cuối kỳ tính Đơn giá bình quân 1 kg = ((4000 x 2000) + (5000 x 1500)) / (4000 + 5000) = 1722,22 đ/kg

   Phương pháp bình quân cuối kỳ trước:

  Đơn giá bình quân cuối kỳ trước = Giá thực tế tồn đầu kỳ (hoặc cuối kỳ trước) / Lượng thực tế tồn đầu kỳ (hoặc cuối kỳ trước)

   Phương pháp đơn giá bình quân sau mỗi lần nhập :

  Đơn giá bình quân sau mỗi lần nhập = Giá thực tế tồn kho sau mỗi lần nhập / Lượng thực tế tồn đầu kho sau mỗi lần nhập

   

  b. Phương pháp kế toán nhập kho trước xuất kho trước

   

  Phương pháp này đơn hàng nào nhập kho trước sẽ được xuất đi trước

   

  d. Phương pháp kế toán dành cho những mặt hàng giá trị cao

   

  Phương pháp này chỉ dùng cho những mặt hàng giá trị cao và bán đơn chiếc

   

  2. Phương pháp kế toán khi xuất công cụ dụng cụ 

   

  a. Phương pháp kế toán khi khi mua và nhập kho CCDC

   

  Nợ TK 153

  Nợ TK 1331

  Có TK 111,112,331

   

  b. Phương pháp kế toán khi sử dụng CCDC

   

  Trường hợp 1: Phân bổ 1 lần toàn bộ giá trị CCDC

   Trường hợp 2: Phân bổ nhiều lần toàn bộ giá trị CCDC

  + Khi xuất dùng 

  + Khi phân bổ từ 2 lần trở lên

  Có TK 242

   

  Một số nghiệp vụ kế toán cơ bản thường gặp.

  Các trường hợp thường gặp khi thực hiện nghiệp vụ kế toán CCDC

   

  Nghiệp vụ kế toán tiền lương và các quy định trong tính lương nhân sự

   

  1. Quy định về các khoản trích khi tính lương

   

  Chỉ tiêu BHXH (25.5%) BHYT (4,5%) BHTN (2%) KPCĐ (2%)

  Trừ vào CP của DN 17.5% 3% 1% 2%

  Trừ vào lương 8% 1,5% 1%

   

  2. Quy định khi hạch toán tiền lương của kế toán tiền lương

   

   Lương phải trả các bộ phận của DN

  Trích các loại bảo hiểm tính vào chi phí của DN

   Trích các loại bảo hiểm, thuế TNCN trừ vào lương của người lao động

   Thanh toán lương cho CNV

   Nộp các khoản BH 

   

  Một số nghiệp vụ kế toán cơ bản thường gặp.

  nghiệp vụ kế toán cơ bản.

   

  Nghiệp vụ kế toán khi tính doanh thu sản phẩm

   

  1. Quy định tính chiết khấu khi thanh toán đơn hàng

   

  Thanh toán sớm trước thời hạn

  Chiết khấu luôn tính trên tổng giá thanh toán (bao gồm thuế VAT)

   

  Một số nghiệp vụ kế toán cơ bản thường gặp

   

  2. Quy định kế toán khi giảm giá hàng bán

   

  Mua hàng với số lượng lớn, khách hàng quen/hàng bị lỗi

  Chiết khấu/ giảm giá luôn tính trên giá bán (chưa bao gồm thuế VAT)

   

  Một số nghiệp vụ kế toán cơ bản thường gặp

   

  3. Quy định kế toán khi hàng bị trả lại

   

  Giá vốn khi nhập lại số hàng trả bị trả lại tính theo giá vốn lúc xuất bán

  Hóa đơn của phần hàng bán bị trả lại luôn tính trên giá bán ( chưa bao gồm VAT)

   

  Một số nghiệp vụ kế toán cơ bản thường gặp

   

  4. Quy định khi chiết khấu hoa hồng cho đại lý

   

   Xuất kho hàng gửi đại lý

   Giá vốn của hàng gửi bán

   Phản ánh doanh thu 

  Hoa hồng cho đại lý hưởng

  nghiệp vụ chiết khấu thương mại

   

  Nghiệp vụ kế toán khi thực hiện kết toán cuối kỳ

   

  1. Quy định kế toán khi khấu trừ thuế GTGT

   

   Bút toán cố định làm theo tháng

  Nợ TK 3331

  Có TK 1331

   

   Cách xác định số tiền thuế GTGT

   

  Chúng ta lấy dư đầu kỳ của 133 + phát sinh của TK 133 so sánh với TK 3331 số nào nhỏ thì lấy.

   

  2. Quy định kế toán dành cho các doanh nghiệp du lịch, vận tải

   

   

  3. Quy định kế toán khi tính các khoản giảm trừ của doanh thu

   

   

  4. Quy định kế toán khi kết bút toán cuối kì

   

   Kết chuyển doanh thu thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh

   

  Kết chuyển doanh thu thuần từ hoạt động đầu tư tài chính

   

  Kết chuyển doanh thu thuần từ hoạt động khác

   

   Kết chuyển giá vốn hàng bán

   

  Kết chuyển chi phí bán hàng

   

  Kết chuyển chi phí quản lý doanh nghiệp

   

  Kết chuyển Chi phí khác

   

  Tính thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính quý nếu kinh doanh doanh nghiệp có lãi

   

  Kết chuyển chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

   

   Xác định lợi nhuận sau thuế

   

  + Nếu doanh nghiệp lãi

  + Nếu doanh nghiệm lỗ

   

  Quy trình tính lợi nhuận của doanh nghiệp

  + Tập hợp chi phí

   Xác định giá vốn hàng bán

   

  Các lưu ý khi thực hiện báo cáo tài chính trong nghiệp vụ kế toán doanh nghiệp

   

  1. Công thức tính bảng cân đối kế toán số phát sinh

   

  Số dư Nợ = Số dư CóSố phát sinh bên Nợ = Số phát sinh bên có = Tổng số phát sinh bên Nhật Ký Chung

   

  2. Công thức tính bảng cân đối kế toán

   

  Tổng Tài Sản = Tổng Nguồn vốn = Số dư cuối kỳ bên Nợ/Có

   

  3. Công thức tính bảng kết quả của sản xuất kinh doanh

   

  Doanh thu bán hàng lấy từ TK 511 ở bảng cân đối số phát sinh

  Các khoản giảm trừ DT lấy ở bảng cân đối số phát sinh

  Giá vốn bán hàng lấy NKC Nợ 911/ Có 632

  Các chỉ tiêu khác lấy từ bảng cân đối số phát sinh

  LNTT, Thuế TNDN, LNST kế toán tự tính để kiểm tra

  + LNTT – Có 421  + Có 3334 ( trong cân đối số phát sinh)

  + Thuế = TK 821

  + LNST = Có 421- Nợ 421 trong kỳ

   

  4.  Một số lưu ý trong lưu chuyển tiền tệ

   

  Số tiền và tương đương tiền cuối năm = Số dư Nợ cuối kỳ của TK 111 + 112+ 113 (CĐSPS)

  Trên đây là các nghiệp vụ kế toán cơ bản, bất kỳ kế toán nào cũng cần nắm vững để thực hiện các công việc dễ dàng và hiệu quả hơn.

  Doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ hay doanh nghiệp mới thành lập sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong công tác tuyển dụng đội ngũ kế toán có trình độ chuyên môn cao, nắm vững mọi nghiệp vụ kế toán. Chính vì vậy, để giải quyết bài toán đó thì việc tìm đến các đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán là sự lựa chọn tối ưu cho các doanh nghiệp ở thời điểm hiện tại

   

   

  Các phần mềm kế toán miễn phí dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ.

   

  1BOSS cung cấp gói các giải pháp toàn diện kết hợp bởi sự hiểu biết tinh thông trong quản lý và điều hành. Kết hợp cùng kinh nghiệm triển khai và ứng dụng từ những best practice từ các doanh nghiệp đầu ngành. Với công nghệ hiện đại, giao diện thân thiện, kích hoạt và dùng ngay với chi phí vô cùng hợp lý. Được nghiên cứu và thiết kế và tham vấn chuyên sâu, ứng dụng các khoa học, nghệ thuật hiện đại. 

  Giải pháp quản lý doanh nghiệp 4.0 của 1BOSS gồm có:  

   

  Các phần mềm kế toán miễn phí dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ.

  Bài viết khác
  Phần mềm kế toán cho ngành thực phẩm có tính năng gì ?
  Phần mềm kế toán cho ngành thực phẩm có tính năng gì ?
  • 11/07/2023

  Cho dù là doanh nghiệp thực phẩm hay doanh nghiệp sản xuất; thì chúng đều sở hữu những đặc điểm nghiệp vụ công việc có phần giống nhau. Tuy nhiên, trong ngành thực phẩm sẽ tồn tại những lưu ý sau đây. Doanh nghiệp cần để tâm tới để bộ phận kế toán ngành thực phẩm có thể quản lý công việc tài chính được tốt. Trong bài viết này, hãy cùng 1BOSS tìm hiểu tại khó khăn của kế toán ngành thực phẩm và cách giải quyết với phần mềm kế toán.

   

  Doanh nghiệp SME nên sử dụng phần mềm kế toán online hay offline
  Doanh nghiệp SME nên sử dụng phần mềm kế toán online hay offline
  • 29/12/2022

  Một bài toán khá đau đầu cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ hiện nay đó chính là việc lựa chọn sử dụng giữa phần mềm kế toán chuyên nghiệp và công cụ quản lý dữ liệu kế toán miễn phí Excel. Khi đã quyết định sử dụng phần mềm kế toán chuyên nghiệp cho doanh nghiệp, câu hỏi khó nhất là lựa chọn giữa phần mềm kế toán online và offline. Qua bài viết này, 1BOSS sẽ giúp bạn đưa ra đáp án cho những câu hỏi trên.

  7 tiêu chí lựa chọn phần mềm kế toán phù hợp cho doanh nghiệp
  7 tiêu chí lựa chọn phần mềm kế toán phù hợp cho doanh nghiệp
  • 22/12/2022

  Để quản lý tốt hệ thống kế toán, hỗ trợ công tác quản lý doanh nghiệp, tối ưu hóa lợi nhuận, tăng trưởng và phát triển, doanh nghiệp phải lựa chọn phần mềm kế toán phù hợp. Hiện nay trên thị trường có rất nhiều nhà cung cấp phần mềm trong và ngoài nước. Bộ phận kế toán cần biết những tiêu chí lựa chọn phần mềm kế toán nhằm phát huy hiệu quả tối đa. 

   

  Tài sản ngắn hạn là gì? Nội dung và ý nghĩa của tài sản ngắn hạn
  Tài sản ngắn hạn là gì? Nội dung và ý nghĩa của tài sản ngắn hạn
  • 06/07/2022

  Tài sản ngắn hạn là gì? Trong khá nhiều trường hợp, tài sản ngắn hạn có vai trò quan trọng trong hoạt động vốn của doanh nghiệp. Tài sản ngắn hạn thể hiện khả năng về tài chính trong thời gian ngắn của doanh nghiệp. Cùng 1BOSS tìm hiểu trong bài viết sau để nắm rõ hơn về loại sản này và cách phân biệt với tài sản dài hạn.

  Danh mục hệ thống tài khoản kế toán đầy đủ, chính xác nhất
  Danh mục hệ thống tài khoản kế toán đầy đủ, chính xác nhất
  • 03/07/2022

  Hệ thống tài khoản kế toán được quy định giúp các kế toán viên giữa nhiều đơn vị hành chính nhà nước với doanh nghiệp dễ dàng trao đổi và kiểm duyệt sự chuẩn xác. Sau đây là danh mục hệ thống tài khoản đầy đủ nhất theo quy định.

  ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN

  Để lại email của bạn chúng tôi sẽ gửi đến cho bạn các thông tin chuyên mục hấp dẫn

  Chọn chuyên mục
  Tăng trưởng vượt bậc - Xây dựng lợi thế cạnh tranh riêng cùng 1BOSS
  Đăng ký Trải nghiệm ngay

  Vui lòng điền các thông tin dưới đây. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h làm việc

  • Điện thoại: 0345 948 949
   Hotline: 0345 913 913
  • Địa chỉ: Tòa nhà JVPE, CVPM Quang Trung, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
  Chọn giải pháp / sản phẩm
  Giải pháp
  Sản phẩm
  Đăng ký trải nghiệm 1boss

  Vui lòng điền các thông tin dưới đây. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h làm việc

  • Điện thoại: 0345 948 949
   Hotline: 0345 913 913
  • Địa chỉ: Tòa nhà JVPE, CVPM Quang Trung, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
  Thiết lập thông tin trải nghiệm
  Chọn giải pháp / sản phẩm
  Giải pháp
  Sản phẩm
  .1boss.vn