• 27/04/2022
 • Quản lý kế toán
 • Nghiệp vụ kế toán thanh toán trong doanh nghiệp được thực hiện những nhiệm vụ gì? 1BOSS đã trình bày đôi nét về nghiệp vụ, cũng như những lưu ý đối với nghiệp vụ kế toán thanh toán trong doanh nghiệp


  Xem thêm một số bài viết liên quan:


   

  1. Khái niệm kế toán thanh toán 

   

  Mô tả chi tiết ngành nghề kế toán thanh toán tại doanh nghiệp

  Kế toán thanh toán

   

  Kế toán thanh toán được hiểu là người thực hiện việc lập các chứng từ thu chi; trực tiếp theo dõi, quản lý tiền cũng như hạch toán các giao dịch hay những nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến hoạt động thu, chi trong doanh nghiệp. 

  Công việc của kế toán thanh toán có liên quan đến việc sử dụng dòng tiền để thanh toán cho các đối tượng bên trong và bên ngoài doanh nghiệp.

   

  2. Kế toán thanh toán thực hiện những công việc gì?

   

  Kế toán thanh toán trong doanh nghiệp cần làm những công việc cụ thể sau:

   

  Theo dõi, quản lý các khoản thu của doanh nghiệp:

   

  Theo dõi, quản lý các khoản chi của doanh nghiệp:

   

  Theo dõi, quản lý quỹ tiền mặt của doanh nghiệp: 

  Công việc khác:

   

  3. Các chứng từ, sổ sách liên quan đến nghiệp vụ kế toán thanh toán

   

   

  Mô tả chi tiết ngành nghề kế toán thanh toán tại doanh nghiệp

  Mẫu phiếu chi

   

   

  Mô tả chi tiết ngành nghề kế toán thanh toán tại doanh nghiệp

  Mẫu sổ nhật ký thu tiền

   

  4. Hướng dẫn các nghiệp vụ cơ bản của kế toán thanh toán trong doanh nghiệp

   

  Nội dung này hướng dẫn các nghiệp vụ cơ bản của kế toán thanh toán phát sinh trong doanh nghiệp, cụ thể như sau:

  Nghiệp vụ kinh tế phát sinh                                                                                     Hạch toán                                Hồ sơ kế toán kèm theo                                                     
  Các nghiệp vụ liên quan đến thu tiền mặt
  Rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt Nợ TK 111
  Có TK 112

  – Séc/Giấy lĩnh tiền/Giấy báo Nợ
  – Phiếu thu tiền

  – Bảng kê giao dịch ngân hàng

  Thu tiền hoàn ứng của nhân viên công ty bằng tiền mặt Nợ TK 111
     Có TK 141
  – Phiếu hoàn ứng
  – Phiếu thu tiền
  Thu tiền ứng trước của khách hàng bằng tiền mặt Nợ TK 111
     Có TK 131
  – Hợp đồng/Đơn hàng (nếu có)
  – Phiếu thu tiền
  Bán thành phẩm, hàng hóa chịu thuế GTGT thu bằng tiền mặt

  Nợ TK 111
     Có TK 511

     Có TK 3331

  – Hợp đồng/Đơn hàng 
  – Hóa đơn GTGT

  – Phiếu xuất kho

  – Chứng từ giao nhận (nếu có)

  – Phiếu thu tiền

  Thu hồi công nợ phải thu của khách hàng Nợ TK 111
     Có TK 131
  – Phiếu thu tiền
  – Biên bản đối chiếu công nợ (nếu có)
  Các nghiệp vụ liên quan đến chi tiền mặt
  Rút tiền mặt gửi vào tài khoản ngân hàng Nợ TK 112
     Có TK 111

  – Phiếu chi tiền
  – Giấy báo có, giấy nộp tiền vào tài khoản

  – Bảng kê giao dịch ngân hàng

  Chi tiền mặt tạm ứng cho nhân viên công ty đi công tác
  Nợ TK 141 
     Có TK 111
  – Giấy đề nghị tạm ứng
  – Phiếu chi tiền
  Đặt cọc, trả trước tiền mua hàng cho nhà cung cấp bằng tiền mặt Nợ TK 331
     Có TK 111
  – Hợp đồng/Đơn hàng 
  – Phiếu chi tiền
  Chi tiền mua vật tư, công cụ dụng cụ, hàng hóa  nhập kho

  Nợ TK 152
  Nợ TK 153

  Nợ TK 1561

  Nợ TK 1331

     Có TK 111

  – Hợp đồng/Đơn hàng 
  – Phiếu giao hàng

  – Phiếu chi tiền

  Chi trả công nợ đến hạn cho nhà cung cấp vật tư, hàng hóa Nợ TK 331
     Có TK 111
  – Phiếu chi tiền
  – Biên bản đối chiếu công nợ (nếu có)
  Chi trả tiền dịch vụ mua ngoài (Xăng dầu, cước dịch vụ viễn thông, điện, nước…)

  Nợ TK 627
  Nợ TK 641

  Nợ TK 642

  Nợ TK 1331

     Có TK 111

  – Hóa đơn 
  – Phiếu chi tiền
  Các nghiệp vụ liên quan đến thu tiền qua ngân hàng
  Rút tiền mặt gửi vào tài khoản ngân hàng Nợ TK 112
     Có TK 111

  – Phiếu chi tiền
  – Giấy báo có, giấy nộp tiền vào tài khoản

  – Bảng kê giao dịch ngân hàng

  Thu tiền hoàn ứng của nhân viên công ty, nhân viên nộp vào tài khoản ngân hàng Nợ TK 112
     Có TK 141
  – Phiếu hoàn ứng
  – Giấy báo Có
  Thu tiền ứng trước của khách hàng bằng giao dịch chuyển khoản Nợ TK 112
     Có TK 131
  – Hợp đồng/Đơn hàng (nếu có)
  – Giấy báo Có
  Bán thành phẩm, hàng hóa chịu thuế GTGT, khách hàng chuyển khoản trả tiền ngay

  Nợ TK 112
     Có TK 511

     Có TK 3331

  – Hợp đồng/Đơn hàng 
  – Hóa đơn GTGT

  – Phiếu xuất kho

  – Chứng từ giao nhận (nếu có)

  – Giấy báo Có

  Thu hồi công nợ phải thu của khách hàng bằng hình thức chuyển khoản Nợ TK 112
     Có TK 131
  – Giấy báo Có
  – Biên bản đối chiếu công nợ (nếu có)
  Các nghiệp vụ liên quan đến chi tiền qua ngân hàng
  Rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt Nợ TK 111
      Có TK 112

  – Séc/Giấy lĩnh tiền/ Giấy báo Nợ
  – Phiếu thu tiền

  – Bảng kê giao dịch ngân hàng

  Tạm ứng cho nhân viên công ty, chuyển tiền từ ngân hàng vào tài khoản cá nhân hoặc chi Séc Nợ TK 141
     Có TK 112
  – Giấy đề nghị tạm ứng
  – Giấy báo Nợ
  Đặt cọc, trả trước tiền mua hàng cho nhà cung cấp bằng giao dịch chuyển khoản
  Nợ TK 331
     Có TK 112
  – Hợp đồng/Đơn hàng 
  – Giấy báo Nợ
  Mua vật tư, công cụ dụng cụ, hàng hóa  nhập kho thanh toán ngay qua giao dịch chuyển khoản

  Nợ TK 152
  Nợ TK 153

  Nợ TK 1561

  Nợ TK 1331

     Có TK 112

  – Hợp đồng/Đơn hàng 
  – Phiếu giao hàng

  – Giấy báo Nợ

  Thanh toán công nợ đến hạn cho nhà cung cấp vật tư, hàng hóa bằng giao dịch chuyển khoản
  Nợ TK 331
     Có TK 112
  – Giấy báo Nợ
  – Biên bản đối chiếu công nợ (nếu có)
  Chi trả tiền dịch vụ mua ngoài (Xăng dầu, cước dịch vụ viễn thông, điện, nước…) qua giao dịch chuyển khoản
  Nợ TK 627
  Nợ TK 641
   
  Nợ TK 642
   
  Nợ TK 1331
   
     Có TK 112
  – Hóa đơn 
  – Giấy báo Nợ
  Chuyển khoản thanh toán lương cho nhân viên Nợ TK 334
     Có TK 112

  – Bảng lương đã ký duyệt
  – Phiếu lương/bảng lương có chữ ký người nhận 

  – Giấy báo Nợ

       

   

  5. Cách thức xử lý các nghiệp vụ của kế toán thanh toán trong doanh nghiệp

   

  ⮚ Quy trình xử lý các nghiệp vụ liên quan đến thu – chi tiền gửi ngân hàng:

  Các nghiệp vụ liên quan đến chi TGNH Các nghiệp vụ liên quan đến thu TGNH

  Căn cứ vào các chứng từ thanh toán ở các bộ phận gửi về, kế toán thanh toán tiến hành:

  • Tiếp nhận thủ tục thanh toán, kiểm tra bộ chứng từ thanh toán xem đã đầy đủ, hợp lý, hợp lệ và nội dung thanh toán đã đúng với quy chế tài chính của công ty chưa.
  • Xét duyệt hồ sơ thanh toán.
  • Tiến hành lập phiếu chi và trình ký với Kế toán trưởng, Giám đốc.
  • Chuyển chứng từ cho thủ quỹ tiến hành thanh toán.
  • Hạch toán nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến chi tiền mặt vào sổ sách kế toán.
  • Cuối ngày thực hiện đối chiếu số liệu giữa sổ quỹ của kế toán với sổ quỹ của thủ quỹ; thực hiện kiểm kê quỹ tiền mặt.

  Căn cứ vào nghiệp vụ thu tiền mặt như rút tiền ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt, thu từ bán hàng…, kế toán thanh toán tiến hành:

  • Tiếp nhận, kiểm tra các chứng từ phát sinh có liên quan đến việc thu tiền.
  • Lập phiếu thu và trình ký với Kế toán trưởng, Giám đốc.
  • Chuyển chứng từ cho thủ quỹ tiến hành thu tiền.
  • Hạch toán nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến thu tiền mặt vào sổ sách kế toán.
  • Cuối ngày thực hiện đối chiếu số liệu giữa sổ quỹ của kế toán với sổ quỹ của thủ quỹ; thực hiện kiểm kê quỹ tiền mặt.

   

  ⮚ Quy trình xử lý các nghiệp vụ liên quan đến thu – chi tiền gửi ngân hàng:

  Các nghiệp vụ liên quan đến chi TGNH Các nghiệp vụ liên quan đến thu TGNH

  Căn cứ vào yêu cầu thực hiện thanh toán qua ngân hàng, kế toán thanh toán tiến hành:

  • Lập ủy nhiệm chi (trường hợp chuyển tiền đi) hoặc lập Séc (trường hợp rút tiền mặt).
  • Tiến hành trình ký với Kế toán trưởng, Giám đốc.
  • Chuyển chứng từ ra ngân hàng để thực hiện giao dịch.
  • Hạch toán nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến chi tiền gửi ngân hàng vào sổ sách kế toán.
  • Tùy thuộc vào yêu cầu quản lý của từng doanh nghiệp, định kỳ (hàng ngày, hàng tuần hoặc cuối tháng) kế toán tiến hàng đối chiếu sổ quỹ TGNH với sổ phụ ngân hàng (sao kê tài khoản chi tiết).

   

  Căn cứ vào giấy báo Có của ngân hàng, kế toán thanh toán tiến hành:

  • Hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến thu tiền qua ngân hàng vào sổ sách kế toán.
  • Tùy thuộc vào yêu cầu quản lý của từng doanh nghiệp, định kỳ (hàng ngày, hàng tuần hoặc cuối tháng) kế toán tiến hàng đối chiếu sổ quỹ TGNH với sổ phụ ngân hàng (sao kê tài khoản chi tiết).

   

  6. Những điểm cần lưu ý khi thực hiện nghiệp vụ kế toán thanh toán 

   

  Kế toán thanh toán là vị trí có liên quan trực tiếp đến dòng tiền của doanh nghiệp. Dòng tiền của doanh nghiệp lại là một trong các chỉ tiêu quan trọng mà chủ doanh nghiệp cần quan tâm để có các quyết định điều hành. 

   

   

  Các phần mềm kế toán miễn phí dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ.

   

  1BOSS cung cấp gói các giải pháp toàn diện kết hợp bởi sự hiểu biết tinh thông trong quản lý và điều hành. Kết hợp cùng kinh nghiệm triển khai và ứng dụng từ những best practice từ các doanh nghiệp đầu ngành. Với công nghệ hiện đại, giao diện thân thiện, kích hoạt và dùng ngay với chi phí vô cùng hợp lý. Được nghiên cứu và thiết kế và tham vấn chuyên sâu, ứng dụng các khoa học, nghệ thuật hiện đại. 

  Giải pháp quản lý doanh nghiệp 4.0 của 1BOSS gồm có:  

   

  Các phần mềm kế toán miễn phí dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ.

   

  Bài viết khác
  Phần mềm kế toán cho ngành thực phẩm có tính năng gì ?
  Phần mềm kế toán cho ngành thực phẩm có tính năng gì ?
  • 11/07/2023

  Cho dù là doanh nghiệp thực phẩm hay doanh nghiệp sản xuất; thì chúng đều sở hữu những đặc điểm nghiệp vụ công việc có phần giống nhau. Tuy nhiên, trong ngành thực phẩm sẽ tồn tại những lưu ý sau đây. Doanh nghiệp cần để tâm tới để bộ phận kế toán ngành thực phẩm có thể quản lý công việc tài chính được tốt. Trong bài viết này, hãy cùng 1BOSS tìm hiểu tại khó khăn của kế toán ngành thực phẩm và cách giải quyết với phần mềm kế toán.

   

  Doanh nghiệp SME nên sử dụng phần mềm kế toán online hay offline
  Doanh nghiệp SME nên sử dụng phần mềm kế toán online hay offline
  • 29/12/2022

  Một bài toán khá đau đầu cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ hiện nay đó chính là việc lựa chọn sử dụng giữa phần mềm kế toán chuyên nghiệp và công cụ quản lý dữ liệu kế toán miễn phí Excel. Khi đã quyết định sử dụng phần mềm kế toán chuyên nghiệp cho doanh nghiệp, câu hỏi khó nhất là lựa chọn giữa phần mềm kế toán online và offline. Qua bài viết này, 1BOSS sẽ giúp bạn đưa ra đáp án cho những câu hỏi trên.

  7 tiêu chí lựa chọn phần mềm kế toán phù hợp cho doanh nghiệp
  7 tiêu chí lựa chọn phần mềm kế toán phù hợp cho doanh nghiệp
  • 22/12/2022

  Để quản lý tốt hệ thống kế toán, hỗ trợ công tác quản lý doanh nghiệp, tối ưu hóa lợi nhuận, tăng trưởng và phát triển, doanh nghiệp phải lựa chọn phần mềm kế toán phù hợp. Hiện nay trên thị trường có rất nhiều nhà cung cấp phần mềm trong và ngoài nước. Bộ phận kế toán cần biết những tiêu chí lựa chọn phần mềm kế toán nhằm phát huy hiệu quả tối đa. 

   

  Tài sản ngắn hạn là gì? Nội dung và ý nghĩa của tài sản ngắn hạn
  Tài sản ngắn hạn là gì? Nội dung và ý nghĩa của tài sản ngắn hạn
  • 06/07/2022

  Tài sản ngắn hạn là gì? Trong khá nhiều trường hợp, tài sản ngắn hạn có vai trò quan trọng trong hoạt động vốn của doanh nghiệp. Tài sản ngắn hạn thể hiện khả năng về tài chính trong thời gian ngắn của doanh nghiệp. Cùng 1BOSS tìm hiểu trong bài viết sau để nắm rõ hơn về loại sản này và cách phân biệt với tài sản dài hạn.

  Danh mục hệ thống tài khoản kế toán đầy đủ, chính xác nhất
  Danh mục hệ thống tài khoản kế toán đầy đủ, chính xác nhất
  • 03/07/2022

  Hệ thống tài khoản kế toán được quy định giúp các kế toán viên giữa nhiều đơn vị hành chính nhà nước với doanh nghiệp dễ dàng trao đổi và kiểm duyệt sự chuẩn xác. Sau đây là danh mục hệ thống tài khoản đầy đủ nhất theo quy định.

  ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN

  Để lại email của bạn chúng tôi sẽ gửi đến cho bạn các thông tin chuyên mục hấp dẫn

  Chọn chuyên mục
  Tăng trưởng vượt bậc - Xây dựng lợi thế cạnh tranh riêng cùng 1BOSS
  Đăng ký Trải nghiệm ngay

  Vui lòng điền các thông tin dưới đây. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h làm việc

  • Điện thoại: 0345 948 949
   Hotline: 0345 913 913
  • Địa chỉ: Tòa nhà JVPE, CVPM Quang Trung, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
  Chọn giải pháp / sản phẩm
  Giải pháp
  Sản phẩm
  Đăng ký trải nghiệm 1boss

  Vui lòng điền các thông tin dưới đây. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h làm việc

  • Điện thoại: 0345 948 949
   Hotline: 0345 913 913
  • Địa chỉ: Tòa nhà JVPE, CVPM Quang Trung, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
  Thiết lập thông tin trải nghiệm
  Chọn giải pháp / sản phẩm
  Giải pháp
  Sản phẩm
  .1boss.vn