Bước 2: Thêm mới Cơ hội

Đường dẫn: Phân hệ 1BOSS CRM+ → Nghiệp vụ → B. Quan hệ khách hàng → Cơ hội → Chọn vào biểu tượng thêm Cơ hội

Cơ hội

Mã cơ hội người dùng thiết lập mã tăng tự động, xem hướng dẫn chi tiết Thiết lập mã tăng chứng từ

Các trường thông tin Giai đoạn bán hàng, Hành động, Lý do kết thúc, Nguồn đầu mối, Ngành nghề kinh doanh thao tác tại Bước 1 để cập nhật dữ liệu.

Đường dẫn: Phân hệ 1BOSS CRM+ → Nghiệp vụ → B. Quan hệ khách hàng → Cơ hội → Chọn vào biểu tượng nhập từ excel Cơ hội

Cơ hội

(1) Tải mẫu import

(2) Chọn file cần import (file theo mẫu)

Lưu ý: cách nhập một số thông tin trong file import Cơ hội

Trường thông tin file import

Nội dung khai báo

Đơn vị

Mã đơn vị

Mã cơ hội

Người dùng không điền trùng mã khi import, hệ thống sẽ đổ mã tự động theo thứ tự được thiết lập sẵn

Giai đoạn

Mã giai đoạn bán hàng của cơ hội

Lý do kết thúc/Hành động tiếp theo/Nguồn gốc

Mã Lý do /Hành động/Nguồn gốc

Người phụ trách

Thông tin Username

Thời gian bắt đầu/Ngày dự kiến kết thúc/Ngày thực hiện tiếp theo

Nhập theo format mm/dd/yyyy

Người dùng có thể chọn Đọc dữ liệu để xem trước dữ liệu và tiến hành Lưu để đổ dữ liệu lên hệ thống.

Cơ hội

Đường dẫn: Phân hệ 1BOSS CRM+ → Nghiệp vụ → B. Quan hệ khách hàng → Đầu mối → Chọn vào Mã đầu mối → Chọn Hoạt động → Chọn Tạo cơ hội

Cơ hội

Màn hình Cập nhật cơ hội hiển thị, người dùng tiến hành nhập các thông tin theo nội dung tương tự ở Cách 1.

Đường dẫn: Phân hệ 1BOSS CRM+ → Nghiệp vụ → B. Quan hệ khách hàng → Khách hàng → Chọn vào Mã khách hàng → Ở phần Xem chi tiết khách hàng, chọn tab Cơ hội → Chọn biểu tượng Cơ hội → Chọn biểu tượng Cơ hội

Cơ hội

Màn hình Cập nhật cơ hội hiển thị, người dùng tiến hành nhập các thông tin theo nội dung tương tự ở Cách 1.

Bước 3: Quản lý Cơ hội

Người dùng chọn vào Mã cơ hội để mở chi tiết Cơ hội.

Cơ hội

Trong phần chi tiết có hiển thị Trạng thái của Cơ hội. Người dùng có thể tùy chọn thay đổi trạng thái Cơ hội phù hợp với trạng thái thực tế đang diễn ra.

Cơ hội

Các tính năng quản lý Cơ hội:

Khi muốn sửa nội dung Cơ hội đã tạo, người dùng vào Mã cơ hội để mở chi tiết Cơ hội, sau đó chọn Hoạt động → Sửa

Cơ hội

Khi muốn xóa Cơ hội đã tạo:

Cách 1: Người dùng vào Mã cơ hội để mở chi tiết Cơ hội, sau đó chọn Hoạt động → Xóa

Cơ hội

Cách 2: Người dùng chọn Cơ hội cần xóa ở Danh mục cơ hội (1), sau đó chọn biểu tượng Cơ hội (2)

Cơ hội

Khi muốn Ẩn/Hiện Cơ hội đã tạo, người dùng chọn Cơ hội (1), sau đó chọn biểu tượng Ẩn/Hiện (2)

Cơ hội

Khi muốn In Danh mục cơ hội đã tạo, người dùng chọn biểu tượng Cơ hội

Cơ hội

Ngoài việc In Cơ hội từ hệ thống thì người dùng có thể xuất dưới dạng excel để xem và lưu trữ thông tin dữ liệu trên máy tính cá nhân. Người dùng chọn biểu tượng Cơ hội

Cơ hội

Khi muốn tìm kiếm Cơ hội đã tạo trước đó, người dùng chọn vào biểu tượng Cơ hội

Cơ hội

Nhập các thông tin điều kiện lọc rồi chọn Lọc dữ liệu

Cơ hội

Người dùng có thể chọn lọc thường/lọc nâng cao tùy theo điều kiện cần lọc tìm kiếm.

Cơ hội

Notes: Hệ thống mặc định để chế độ Lọc nâng cao khi người dùng chọn vào nút Tìm kiếm Cơ hội để có nhiều điều kiện lọc dữ liệu nhanh nhất

Khi muốn đính kèm file trong Cơ hội đã tạo, người dùng vào Mã cơ hội để mở chi tiết Cơ hội, sau đó chọn Hoạt động → Đính kèm → Chọn file cần đính kèm

Lúc này file đính kèm sẽ hiện chi tiết tại mục đính kèm.

Cơ hội

Khi cần ghi chú nội dung cho Cơ hội, người dùng vào phần Ghi chú tại Chi tiết Cơ hội để thao tác nhập nội dung.

Cơ hội

Ghi chú này sẽ hiển thị thông báo đến người theo dõi của Cơ hội.

Muốn thêm người theo dõi, người dùng vào Mã cơ hội để mở chi tiết Cơ hội, sau đó vào phần Hệ thống chọn biểu tượng Cơ hội Danh sách người theo dõi

Cơ hội

Tips: Ngoài việc ghi chú tại phần Chi tiết của cơ hội, người dùng có thể ghi chú nhanh Cơ hội ở biểu tượng tại giao diện màn hình Danh mục cơ hội 

Trong quá trình trao đổi với Cơ hội, có các hoạt động gửi email thì người dùng có thể thao tác gửi mail trực tiếp tại phần Email ở Chi tiết cơ hội.

Cơ hội

Sau khi nhập đầy đủ thông tin trong email, người dùng chọn Gửi thì email sẽ tự chuyển tới mail Cơ hội đã chọn/nhập.

Cách 1:

Người dùng vào Mã cơ hội để mở Chi tiết cơ hội, sau đó vào phần Đầu mối chọn biểu tượng Cơ hội(1). Lúc này bảng biểu Chọn đầu mối sẽ hiện ra, người dùng chọn Đầu mối đã tạo hoặc chọn biểu tượng thêm mới Cơ hội (2)

Cơ hội

Khi chọn Thêm mới, màn hình Cập nhật đầu mối hiển thị. Người dùng cập nhật các thông tin Đầu mối của Cơ hội.

Cơ hội

Cách 2:

Người dùng vào Mã cơ hội để mở chi tiết Cơ hội, sau đó chọn Hoạt động → Tạo đầu mối

Cơ hội

Màn hình Cập nhật đầu mối hiển thị, người dùng nhập thông tin tương tự ở cách 1.

Ở phần Chi tiết cơ hội, người dùng có thể thêm các công việc liên quan.

Cơ hội

Cách 1:

Người dùng vào Mã cơ hội để mở Chi tiết cơ hội, sau đó vào phần Liên hệ chọn biểu tượng Cơ hội (1). Lúc này bảng biểu Chọn liên hệ sẽ hiện ra, người dùng chọn liên hệ đã tạo hoặc chọn biểu tượng thêm mới Cơ hội (2).

Cơ hội

Khi chọn Thêm mới, màn hình Cập nhật liên hệ hiển thị. Người dùng cập nhật các thông tin liên hệ của Cơ hội.

Cơ hội

Cách 2:

Người dùng vào Mã cơ hội để mở chi tiết Cơ hội, sau đó chọn Hoạt động → Tạo liên hệ

Cơ hội

Màn hình Cập nhật liên hệ hiển thị, người dùng nhập thông tin tương tự ở cách 1.

Trong Cơ hội, người dùng có thể thêm Sản phẩm/mặt hàng. Người dùng vào Mã cơ hội để mở Chi tiết cơ hội, sau đó vào phần Sản phẩm chọn biểu tượng . Lúc này bảng biểu Thêm mặt hàng sẽ hiện ra, người dùng tiến hành chọn mặt hàng, bảng giá, nhập số lượng sản phẩm.

Cơ hội

Cách 1:

Người dùng vào Mã cơ hội để mở Chi tiết cơ hội, sau đó vào phần Sự kiện chọn biểu tượng Cơ hội (1) Lúc này bảng biểu Sự kiện sẽ hiện ra, người dùng chọn sự kiện đã tạo hoặc chọn biểu tượng thêm mới Cơ hội (2)

Cơ hội

Khi chọn Thêm mới, màn hình Cập nhật sự kiện hiển thị. Người dùng cập nhật các thông tin sự kiện của Cơ hội.

Cơ hội

Cách 2:

Người dùng vào Mã cơ hội để mở chi tiết Cơ hội, sau đó chọn Hoạt động → Thêm sự kiện

Cơ hội

Màn hình cập nhật sự kiện hiển thị, người dùng nhập các thông tin tương tự ở cách 1.

Với những Cơ hội chuyển đổi sang khách hàng, người dùng vào trực tiếp Chi tiết cơ hội, chọn Hoạt động → Chuyển đổi sang khách hàng.

Cơ hội

Màn hình Cập nhật khách hàng hiển thị, các thông tin từ Cơ hội sẽ được hệ thống cập nhật dữ liệu tự động vào. Người dùng nhập bổ sung các thông tin bắt buộc * còn trống (khung đỏ) và các thông tin khác (nếu có).

Cơ hội

Tips: Đối với Cơ hội đã được chuyển đổi sang khách hàng, nếu người dùng chọn Chuyển đổi lần nữa thì hệ thống sẽ báo “Mã cơ hội đã chuyển đổi thành khách hàng. Bạn không thể thực thi hoạt động này” 

Cơ hội

Tăng trưởng vượt bậc - Xây dựng lợi thế cạnh tranh riêng cùng 1BOSS
Đăng ký Trải nghiệm ngay

Vui lòng điền các thông tin dưới đây. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h làm việc

  • Điện thoại: 0345 948 949
    Hotline: 0345 913 913
  • Địa chỉ: Tòa nhà JVPE, CVPM Quang Trung, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
Chọn giải pháp / sản phẩm
Giải pháp
Sản phẩm
Đăng ký trải nghiệm 1boss

Vui lòng điền các thông tin dưới đây. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h làm việc

  • Điện thoại: 0345 948 949
    Hotline: 0345 913 913
  • Địa chỉ: Tòa nhà JVPE, CVPM Quang Trung, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết lập thông tin trải nghiệm
Chọn giải pháp / sản phẩm
Giải pháp
Sản phẩm
.1boss.vn